4e King’s Kids weekend

Sun , 18-5-2008
682 views

SHMILY Levensveranderende Liefde


 

4e King’s Kids weekend

2-3 mei 2008

 

 SHMILY

Levensveranderende Liefde

    

Tussen de bladzijden van de Bijbel van elke King’s Kids Israël-jongere zul je altijd een bepaald voorwerp aantreffen…. We hebben allemaal onze bladwijzer die aangeeft wat we in onze Bijbels zullen lezen tot aan onze volgende samenkomst. Sinds het begin van het jaar hebben we dergelijke bladwijzers gekregen tijdens elk van onze 6-wekelijkse samenkomsten. We bidden en hopen dat elke deelnemer die deze bladwijzers gebruikt het een goed hulpmiddel zal vinden om hem of haar elke dag de Bijbel te laten openen en te lezen. We weten dat het voor sommigen nog moeilijk is om te wennen aan een dagelijkse tijd met de Heer, maar voor anderen is het een middel om hen op te bouwen en hen een meer geopende deur te geven naar Gods kostbare woord….

Romeinen en 1 en 2 Korintiërs waren de Bijbelboeken die we lazen vanaf ons vorige weekend tot aan dit weekend. De ware liefde, de Agapè, sprong er uit toen we 1 Korintiërs lazen. Terwijl de Heilige Geest ons leidde werd het duidelijk voor ons dat God had vastgesteld dat we op dit weekend over Liefde moesten spreken.

  

Velen van ons neigen te denken dat alles al wel is gezegd over liefde en we kunnen niet echt iets bedenken dat niet al eerder is besproken. Het is misschien wel waar: er is al heel veel gezegd over het onderwerp van de liefde. Echter, in de nieuwe openbaring van oude wijsheid gingen we echt ervaren wat tot nu toe zo duidelijk leek. We gingen ons realiseren dat het ons tot nu toe eigenlijk nooit duidelijk was, omdat God de tijd en plaats koos om een ander adembenemend aspect van Zijn ware liefde te onthullen op een wijze die woorden of verwachtingen te boven gaan.

 

De naam van ons weekend was SHMILY. Voor u verder leest: kunt u raden waar het voor staat?  Er kwamen veel grappige suggesties, toen we de jongeren lieten raden…

 

Een tijdje geleden lazen we een verhaal. Het ging over de echte liefde die een jongedame had gezien bij het gadeslaan van haar grootouders tijdens hun huwelijk. Het verhaal was echt ontroerend en terwijl we in onze gebeden God zochten voor een onderwerp voor dit weekend, gaf hij ons het woord SHMILY… We realiseerden wat God aan ons allemaal duidelijk wilde maken, aan zowel jeugd als leiders, dat we zijn tedere stem zouden horen: SHMILY: See How Much I Love You = Zie hoeveel ik van je houd.

36 jongeren en leiders van King’s Kids Galilea en King’s Kids Gush Dan genoten van hun 4e weekend van dit jaar.

Toen het weekend voorbij was en de jongeren thuis werden gebracht, waren de gesprekken in de auto heerlijk om te horen. Het Gush Dan-team sprak over hoe fantastisch het is dat we ons zo als familie voelden toen ze samenkwamen met de Galilea-jongeren en hoe we in slechts één avond ons zo verbonden voelden. We vonden dat de tijd die we met elkaar konden hebben heel kort was, maar het gevoel van intimiteit maakte dat het leek alsof we al een heel lange tijd met elkaar samen waren. Ik geloof dat dit Gods familiegevoel is. Verenigd, geliefd en bevriend ongeacht tijd, taal, uiterlijk, leeftijd, enz. Het is zo leuk om tot de familie van Christus te behoren…

 

Onze uitdaging voor dit weekend was onszelf afvragen: “Hoe heeft onze persoonlijke goddelijke ontmoeting met Gods echte liefde ons leven veranderd? Verandert het mijn leven nog steeds? Zoek ik naar een vernieuwing van dit samenkomen met Gods levensveranderende liefde?” Dit herinnerde ons eraan dat we niet in contact met Gods verbazende echte liefde konden komen en toch hetzelfde konden blijven als we waren. Deze liefde moet ons veranderen, net zoals Maria Magdalena’s ontmoeting met Jezus haar leven zo volledig veranderde. De onderwijzing liet ons ook realiseren dat deze liefde eigenlijk besmettelijk is en ons maakt tot een persoon die anderen verlangt lief te hebben net zoals Jezus ons en hen liefheeft.

 

Prijs de Heer voor de kracht van Zijn liefde, de kracht die ons bevrijdt van alle banden en kettingen van de vijand en ons vrijmaakt om geliefd te zijn en lief te hebben in een echte en goddelijke liefde.

 

Denk er met ons aan dat de Heer deze brieven over onze omgeving overtrekt en ons herinnert aan zijn onfeilbare liefde.


S.H.M.I.L.Y… See How Much I Love You – Zie hoeveel ik van je houd

 

Laat alles dat adem heeft de Here prijzen, omdat de hele schepping getuigt dat onze Verlosser leeft en liefheeft.

 

Denk alstublieft in uw gebeden aan die King’s Kids jongeren die een openbaring van Gods liefde nodig hebben in een omgeving die een dergelijke liefde niet heeft en hun verlangen verdrukt naar meer van Jezus in hun leven. Anderen hebben moeilijkheden en twijfels in een wereld vol bedrog en verleiding. Bid dat zij de overwinning mogen behalen en de vijand verslaan door Jezus boven al het andere te verkiezen en te weten dat zij veilig zijn in Hem.
 

This article is also available in English //

Recent News


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
23 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
17 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
595 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events