King’s Kids Israel campagneweekend

Sun , 21-2-2016 by Rajaa Grimberg
1115 views

Tijdens het King’s Kids Israel campagneweekend ervoeren we elk een machtig werk van de Heer onder ons, zowel de staf als de deelnemers en de jongemannen die we zaterdag dienden.


 

Zij hebben hem dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis overwonnen (Openbaring 12:11).

De Heer legde dit vers op onze harten toen we afgelopen week bezig waren met het voorbereiden van het King’s Kids Israel campagneweekend. Door dit vers bevestigde Hij ons dat we tijdens het weekend in het algemeen en onze campagne in het bijzonder getuigenissen moeten geven van het werk in ons leven van onze echte en machtige Vader in de hemel.

Tijdens het weekend ervoeren we elk een machtig werk van de Heer onder ons, zowel de staf als de deelnemers en de jongemannen die we zaterdag dienden.

We gingen door drie verschillende processen tijdens het weekend:

Het eerste proces was onze persoonlijke relatie met God, toen we leerden over de waarheid over wie onze Vader God echt is en over Zijn hart jegens ons, Zijn kinderen. De waarheden die we leerden voelden als een frisse douche die alle leugens wegwaste die we de satan hadden laten planten in onze harten en gedachten. Velen realiseerden zich dat God echt geïnteresseerd is in de kleine details van onze levens en dat Hij de hoogste en geweldigste dromen heeft voor ons en dat Zijn liefde echt is.

Het tweede proces was een hechte band krijgen als team, als één lichaam van Christus. Velen van de jongeren gingen echt de uitdaging aan om kennis te maken met iemand die ze nog niet goed kenden. Ze kwamen uit hun comfortzone en reikten uit naar iemand die heel anders was dan zij. Aan het einde van de 24 uur bij elkaar kon je merken dat de groep anders was, er waren connecties gecreëerd en versterkt en dat is op zichzelf al een overwinning.

Het derde proces had te maken met de tijd van campagnevoeren. Het was een verbazingwekkende ervaring om elke jongere zich hun plaats in het werk te zien realiseren. Op vrijdag werkten ze hard aan het maken van lekkernijen om onze gasten te verwelkomen, het leren van een dans en een evangeliserende toneelopvoering die we de volgende dag zouden geven. Ze werkten hard en gingen denken en bidden voor de jongens die we zaterdag zouden ontmoeten.

Op zaterdag, toen er 13 Eritrese jongemannen arriveerden, verwelkomden de jongeren hen, dienden hen, mengden zich onder hen, leerden hen kennen, luisterden naar hun verhalen, toonden interesse in hen, speelden met hen en vertelden getuigenissen over wie Jezus persoonlijk voor hen betekende en namen om de beurt tijden van gebed en voorbede in de gebeds- en voorbederuimte die daarvoor tijdens het weekend was opgezet. Ze vertelden hen ook de boodschap van redding door drama en getuigenis aan hen.

Toen een staflid bad op de morgen van de campagne, vroeg hij de Heer: “zo klein als de ervaring is om slechts 13 jongemannen te dienen Heer, maak het een ervaring die hen een echt idee geeft van de betekenis om te dienen en uit te reiken en misschien een vuur in hen doet ontbranden, een passie om uit te gaan en discipelen te maken.”  We geloven werkelijk dat de Heer dat gedaan heeft.

Halleluja, halleluja, halleluja was het op onze laatste samenkomst. We kwamen bij elkaar en prezen Hem gewoon voor alles wat Hij gedaan heeft in alle drie de aspecten: onze persoonlijke relatie met Hem, onze onderlinge band als een team en de ervaring van het dienen en leren om gezonden te worden met de boodschap van redding.

Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons….

Rajaa’ Grimberg

Foto’s van het weekend kan je vinden op ons fotoalbum op: House of Light Media Portaal

This article is also available in English //

Recent News


King’s Kids dag – 13 oktober 2019

Mon , 4-11-2019
191 views

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht – 1 Petrus 2:9 De King’s Kids jongeren zijn altijd de hartslag van King’s Kids, de dynamiek, altijd onderweg, de verbindende schakel tussen de oudere en de jongere generatie. De afgelopen paar jaar hebben we hard gewerkt aan het afstemmen van het programma voor de jongeren op een manier die de waarden en principes van King’s Kids benadrukt en het daarmee niet weer een standaard jongerenbijeenkomst wordt.  Dit jaar voelden we dat de Heer ons leidde om elke 6 – 8 weken jongerendagen te houden, een wat langere bijeenkomst, het leven wat meer met elkaar delen, meer als een gemeenschap met elkaar discipel zijn, samenzijn, lofprijs en een uitdaging uit Gods Woord, ook een plaats waar ze vrienden mee naar toe kunnen brengen die dan het evangelie kunnen horen.  De eerste van dit soort dagen werd 13 oktober gehouden op het land van House of Light.  Het thema dat we deze dag in gebed ontvingen was: “Uitverkoren”, waarbij we ons herinneren dat we uitverkoren waren voordat we onszelf kenden, door God gekozen om geschiedenis te schrijven.  De dag was een gezegende ervaring. We hadden een paar nieuwe jongeren, maar meestal kwam de al een paar jaar toegewijde jeugd, plus de nieuwe 12-jarigen die we in de jongerengroep verwelkomden.  We besteedden wat tijd aan oriëntatie en de waarden en principes van King’s Kids. We besteedden veel tijd aan teambuilding-activiteiten inclusief het bereiden van de maaltijd.  Daarnaast gingen we in kleine groepen uiteen, dieper duiken in de verzen over uitverkoren zijn, besloten met een tijd van lofprijs en wat simpele taken zoals planten water geven. We zijn enthousiast over dit nieuwe initiatief en weten dat de Heer de jongeren zal ontmoeten tijdens deze jongerendagen.  We zouden het heel fijn vinden als jullie ons in gebed willen opdragen… hier zijn wat gebedspunten: Bid alstublieft voor een geest van lofprijzing onder de jongeren, dat hun harten zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Heer en dat ze samenkomen om een altaar voor Hem te bouwen De uitdaging om de tijd te vinden waarop alle deelnemers en staf erbij kunnen zijn, vanwege verschillende vrije dagen in verschillende scholen en universiteiten.  Meer vrienden die komen en de boodschap van redding zullen ontvangen tijdens deze samenkomsten.  Overwinningen in de levens van de vele jongeren die moeite hebben in hun wandel met de Heer.  Een doelgedreven team dat opgebouwd zal worden, de waarden zal doorleven en Hem zal kennen en bekend maken.  Dank jullie wel dat jullie ons zegen en deel willen zijn van wat de Heer doet in ons midden!  

Familiedag – een team dat een is in gebed

Thu , 31-10-2019
170 views

Familiedag 20 oktober 2019 Familie – een team dat een is in gebed.  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren – Filippenzen 4:6-7 Een familie die samen bidt, blijft ook samen.  Dat is niet zomaar een gezegde, maar een waarheid.  Deze jaarlijkse familiebemoedigings-dag was bestemd voor families uit het hele lichaam van Christus, families die beseffen dat ze bemoedigd moeten worden, families die geloven in de kracht van gebed.  Als een familie ervoor kiest om een te zijn in gebed, weet de vijand dat hij verslagen is.  Eenentwintig families kwamen om deel te nemen. Samen met de families van stafleden en individuen waren we met 150 mensen.  Familiedagen betekenen veel interactie, veel creativiteit en manieren om de harten van verschillende leeftijden te bereiken.  Deze dag zette de schijnwerper op gebed als echtpaar en als familie en verfriste in de harten van iedereen die aanwezig was het verlangen om te vechten voor eenheid in gebed in onze huizen, een gebedsstrategie op te zetten en daar ook heel serieus mee om te gaan.  Elke familie nam tijd om een mini-gebedsmuur te bouwen, een plaats om te schrijven en hun gebedspunten te posten en te kiezen er samen voor te bidden.  Veel families vonden de creatieve gebedsstations geweldig. Ieder station stond voor een verschillende manier van gebed zoals dankzegging, lofprijzing, smeekbede, voorbede en berouw.  Velen zeiden dat ze vooral het station waardeerden waar ze een glas van de vrucht van de Geest konden nemen, diegene waarvan ze voelden dat ze dat in hun leven nodig hadden en hun families baden voor hen om met die vrucht gevuld te worden.  Anderen waardeerden de vossenjacht-gebedswandeling en genoten van het in beweging zijn tijdens het gebed.  Velen zeiden aan het eind van de dag dat ze verfrist waren in hun visie en besluit tot gebed als echtpaar en als gezin en dat ze creatieve hulpmiddelen hadden gekregen om thuis te gebruiken en toe te passen.  Halleluja, Hij overwint! Dank jullie wel voor jullie gebed voor ons. We wisten dat we een strijdtoneel tegemoet gingen, maar we voelden dat jullie gebeden ons voortstuwden.  Bid alsjeblieft voor de families, dat ieder hun strategie zal vinden om samen in gebed als familie een te zijn en dat ze versterkt zullen worden als ze het in hun dagelijks leven zullen toepassen.   

Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
894 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

Upcoming Events