Zomerkamp 2008, KING’S KIDS Nieuwsbrief, Het Domino Effect

Sun , 31-8-2008
543 views

U hebt waarschijnlijk vroeger als kind wel eens met een spelletje domino gespeeld. Misschien is het nu nog steeds een van uw hobby’s!


 

KING’S KIDS Nieuwsbrief

Zomerkamp 2008

 

Het Domino Effect

 

 

Romeinen 12:1-2

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

 

 

U hebt waarschijnlijk vroeger als kind wel eens met een spelletje domino gespeeld. Misschien is het nu nog steeds een van uw hobby’s! Het is leuk om hen allemaal in een gek pad neer te zetten en dan, met een klein zetje, vallen ze allemaal voorover, steentje na steentje, allemaal in beweging gezet door het steentje dat er voor stond. Het domino-effect is leuk om te zien als je een kind bent, maar in onze wandel met God waarschuwt Paulus ons juist voor dergelijk gedrag.

Ons thema dit jaar was “het domino effect” en hoe we een leven kunnen leiden dat de pogingen van de vijand tegengaat om ons ten val te brengen. Romeinen 12:1-2 was het bijbehorende Bijbelgedeelte. Het kamp begon met een les met de titel: “Beïnvloed! Laat je niet beïnvloeden!” We leerden dat we altijd of het een of het ander doen. Of we worden beïnvloed door dingen om ons heen, waarbij we vallen voor het plezier en de gewoontes van deze wereld, of we weerstaan dit gedrag en we kiezen ervoor om licht te zijn in een donkere wereld. Alleen door Gods kracht
 

kunnen we mensen om ons heen positief beïnvloeden.

Een andere les leerde ons hoe we sterk in ons geloof kunnen staan door een intieme relatie met God te hebben, Zijn woord te lezen en gedurende de dag met Hem te spreken. De studenten ervoeren de gevolgen van deze relatie in eigen persoon op diverse momenten tijdens het kamp. Een van de spellen werd gespeeld vlakbij een grot en enkele oude ruïnes bij Yad haShmonah. De studenten werden verdeeld in teams en een team werd een grote hoeveelheid Bijbels gegeven die ze van de grot naar het aangewezen veilige gebied moesten brengen zonder door de “politie” (de andere studenten) gearresteerd te worden. De studenten vonden dit heel erg leuk en kregen een klein voorproefje van hoe het zou zijn om te leven waar de Bijbel verborgen moet blijven. Na het spel werden de Bijbels teruggegeven aan de studenten. Dat wil zeggen alle Bijbels behalve één. De weggeraakte Bijbel was van een jong meisje en was een speciaal geschenk van haar moeder. Ze was hierdoor erg van streek. Als groep begonnen we onmiddellijk te bidden dat de Bijbel zou worden teruggevonden. Een kleine twee minuten nadat we geëindigd waren, liep een van de mannelijke studenten naar het team met de zoekgeraakte Bijbel. De studenten waren verbaasd dat God hun gebeden had beantwoord. Ze leerden dat hun gebeden effect hebben en gehoord waren door onze Vader in de hemel. Het team was blij samen met het meisje, die behoorlijk opgelucht was dat haar Bijb

el was gevonden.

De resterende eerste vijf dagen van het kamp waren een goede tijd van het kweken van een onderlinge band tussen Israëlische Arabieren en Joden en Palestijnse studenten. De studenten kregen elke morgen de kans om hun stille tijd te houden, waarbij ze ieder voor zich door het boek Kolossenzen heengingen. Daarna kwamen ze samen voor een tijd van lofprijzing en verdere bestudering van het Bijbelgedeelte voor die dag. In deze eerste vijf dagen deden alleen de oudere studenten mee en het was gedurende deze tijd dat zij de meeste liedjes en dansen leerden die ze tijdens hun optredens zouden gebruiken. De week daarna kwam er een kleiner team van jongere studenten bij ons en samen gingen we verder met studeren en voorbereiden voor optredens.

          
 
Workshops

Gedurende de twee weken van het kamp konden de studenten aan diverse workshops deelnemen. Sommige studenten leerden om trucs uit te halen tijdens het touwtjespringen, die zij konden opvoeren bij veel optredens. Anderen kozen voor diverse vormen van kunst, zoals het helpen van het schilderen van het thema-spandoek dat we ophingen bij elk optreden. Op Yad haShmonah leerden veel studenten hoe ze een waterdichte tent konden maken met stokken en takken. Twee meisjes besloten zelfs om de nacht in de tent door te brengen, maar hoewel de tent misschien waterdicht was, realiseerden ze zich snel dat hij niet “muggendicht” was!

 

 

 

 

 

 

Optredens

     De studenten konden in totaal zeven keer optreden. Echter, een optreden dat ze echt leuk vonden en zich wellicht altijd zullen herinneren was in Tel Aviv bij de promenade langs de kust. De dag daarvoor verliep heel moeizaam, vooral voor de leiders die het voorbereidende werk deden voor de avond. De vijand probeerde ons te hinderen en aan te vallen op diverse manieren. Het was een dag van moeilijkheden in relaties tussen Arabische en Hebreeuwse sprekers, de accu van ons geluidssysteem gaf het op en we ondervonden veel moeilijkheden in het vinden van een nieuwe. Met een geleend systeem arriveerden de leiders uiteindelijk op het strand om er vervolgens achter te komen dat de MP3-speler er niet op kon worden aangesloten. Zoals dat is met onze levende God, gaf Hij ons overwinning. Toen we tijd namen om onze harten voor te bereiden voor het optreden, werkte de geest van de Heer onder ons. Er was berouw, vergeving en openheid en we besloten om de aanvallen van de vijand op onze relaties als Arabische en Joodse jeugd te verslaan. We voelden ons allemaal zo opgelucht en een grote bron van vreugde vloeide uit onze harten. Toen de King’s Kids op weg waren naar het strand waarbij ze intensief baden dat de technische apparatuur goed zou werken zagen ze dat er een grote demonstratie op het strand was op de plaats waar wij wilden optreden en alles leek onmogelijk. Hoe dan ook, na diverse pogingen begon het geluidssysteem weer te werken!! De zoekgeraakte CD’s werden weer gevonden en we hadden een prachtig optreden een eindje verderop op het strand zonder enige problemen. Heel veel mensen zagen het en konden het goede nieuws horen en zien. Lokale gelovigen kwamen erbij en spraken met het publiek. Prijs Jezus die de vijand overwon! De studenten vonden deze gelegenheid om de liefde en het enthousiasme van Jezus met het gefascineerde publiek te delen geweldig!

 

Vrijwilligerswerk
         

Ondanks het hete weer was er in Nazareth veel hard werk te doen voor de studenten toen ze naar het Scottish Hospital gingen om vrijwilligerswerk te doen dat bestond uit onkruid wieden en vuilnis opruimen. Er was eerst weinig enthousiasme, maar toen ze later konden terugkijken over het terrein en konden zien hoe het was opgeknapt, waren ze toch blij met het werk dat ze gedaan hadden. Dit jaar konden de jongere studenten meedoen met deze oefening en ze vonden het leuk om deel te nemen aan wat de oudere studenten te doen kregen.

 

 

Lofprijzing
  

 

Ondanks de

taalbarrière kwamen zowel studenten als leiders elke dag zowel ’s morgens als ’s avonds samen voor lofprijzing. Dit was een van de hoogtepunten van het kamp en we hoorden de studenten vragen om nog meer lofprijzingsamenkomsten dan we oorspronkelijk gepland hadden! Prijs de Heer voor dit verlangen! We waren meer dan bereid om het schema aan te passen zodat we meer van deze tijden konden inplannen.

Het was zo heerlijk om de jongere studenten te zien kijken hoe de oudere studenten de Heer prezen en vervolgens hun gedrag nabootsten. De oudere studenten waren erg respectvol en boden vrijwillig aan om te bidden voor de activiteiten van die dag of voor de optredens van die avond.

 

 

Team Building

 Met zoveel verschillende achtergronden op het kamp was het belangrijk om veel “team bu

ilding” activiteiten te doen. Bij een van deze activiteiten zaten de studenten in een  cirkel, ieder met een gedoofde kaars in de hand. De eerste persoon richtte zich tot degene naast hem en gaf een voorbeeld van hoe hij Christus in die persoon gezien had. Terwijl hij dit deed, stak hij de kaars van die persoon aan. Dit ging zo de hele cirkel door totdat alle kaarsen waren aangestoken. De studenten namen deze tijd heel serieus en gaven heel goede opmerkingen over hoe iedereen in de Heer was gegroeid en de manieren waarop deze groei zichtbaar was geworden.

De laatste avond van het kamp was een tijd om alle ervaringen van de afgelopen twee weken te verwerken. Elke student kreeg een bloem op de rug geplakt en ze schreven allemaal op elkaars bloemen gebeden, bemoedigingen en herinneringen aan leuke momenten voor die student. God werd verheerlijkt gedurende deze tijd terwijl de studenten leerden om te letten op Goddelijk gedrag bij elkaar en zich te concentreren op de positieve aspecten en niet op de verschillen.

Gebedsverzoeken

   Tijdens gesprekken met diverse studenten hoorden we dankbaar dat velen van hen gekozen hebben om verder te gaan met hun stille tijd, nu met het boek Filippenzen. Bid alstublieft dat deze tijd voor hen belangrijk zal blijven en dat zij de resultaten zullen zien van het zich toeleggen op het Woord van God en op gebed. Bid ook dat de relaties die gevormd zijn gedurende deze twee weken zullen blijven bloeien en dat God ze zal gebruiken om Zijn koninkrijk uit te breiden. Ook hoorden we van velen dat ze de enige gelovige zijn op hun school en dat ze zich vaak eenzaam voelen. We vragen God om hen sterk in het geloof te maken en dat zij een heel intieme relatie zullen hebben met onze Hemelse Vader en met Hem zullen wandelen gedurende de dag, of het nu is op school of ergens anders.
 
Click here for more photos.
 

This article is also available in English //

Recent News


Update op King’s Kids Israel campagne in Slovakije 2018

Sun , 28-10-2018
393 views

In 1993 stuurde de Heer een delegatie vanuit King’s Kids Zwitserland en Duitsland om wat nu King’s Kids Israël heet op poten te zetten. Afgelopen zomer zijn wij als King’s Kids Israël naar Slowakije gegaan om hun King’s Kids initiatief te helpen lanceren. Deze manier van doorgeven is duidelijk een prachtig Koninkrijksprincipe. 

King’s Kids kinderweekend Tabgha 2018

Mon , 11-6-2018
383 views

Van 1 – 3 juni hadden we een bijzonder weekend met de jonge King’s Kids in Tabgha. We bestudeerden het Woord van God, speelden in het water, deden detective- en waterspelletjes, we knutselden en we hadden gebedsstations.

Kamp voor families van leiders

Wed , 11-4-2018
490 views

Van 23-25 maart hadden we weer een fantastische familiedag waar Joodse, Arabische en Zwitsere families aan deelnamen in Baptist Village bij Petah Tiqva. We vierden dat we gezegend zijn door onze hemelse Vader en daarom ook in staat zijn om te geven en te dienen met een vreugdevol hart en daarmee ook een zegen te zijn voor anderen.

Upcoming Events